Två av våra fonder fyller tre år! Båda fonderna på all time high och Total Return Bond Fund erhåller 4 stjärnor av Morningstar!

Vi firar att både vår multistrategifond Stable Return och vår företagsobligationsfond Total Return nu fyllt 3 år (22 augusti). 

I fondvärlden är det speciellt att fylla 3 år. De mål man sätter för förvaltningen skall ofta ses över minst en treårsperiod och för många investerare är det också den historik man kräver för att överväga en investering i fonden. 

Något som kan vara tacksamt för investerare vid bedömning av den gångna treårsperioden är att marknaden uppvisat såväl starka uppgångar som väldigt dramatiska nedgångar. Så diametralt olika marknadsförutsättningar underlättar så klart när man ska värdera förvaltare och fonders investeringsprocesser. 

Med det sagt, är vi så klart stolta och glada för våra andelsägares skull att båda fonderna befinner sig på all time high, att båda fonderna sticker ut såväl avkastnings- som riskmässigt jämfört med liknande fonder och att investeringsprocesserna levererar i enlighet med vad vi förväntat oss.

Vi vill tacka för förtroendet vi har fått från våra investerare och ser med tillförsikt fram emot nästa 3 år!

Total Return Bond Fund

Fonden ger en unik tillgång till den nordiska företagsobligationsmarknaden. 

Företagsobligationer är ett attraktivt tillgångsslag som möjliggör högre löpande avkastning än traditionella räntealternativ. Marknaden är spännande med ett växande antal nya bolag och ökade möjlighet till diversifiering mellan sektorer. Samtidigt kan marknaden vara utmanande och från tid till annan dysfunktionell vilket är till fördel för fonder med djupare verktygslåda.

Vår investeringsprocess skiljer sig från andra företagsobligationsfonder och möjliggör en högre exponering mot marknaden under perioder som präglas av låg volatilitet samtidigt som fonden kan ha en stor andel likvida tillgångar som kan omsättas till opportunistiska innehav när turbulensen tilltar. Strategin möjliggör för fonden att investera under stressade marknader såsom exempelvis under våren när det blev trångt i dörren med säljare som defensivt tvingades avyttra flera av sina kärninnehav till stora rabatter. 

Fonden har skapat en avkastning som ligger i toppskiktet av samtliga fonder i sin Morningstarkategori (ränta, företag, SEK) såväl i år som under 1, 2 och nu med 3 års historik. Fonden har nyligen fått 4 stjärnor (****) hos Morningstar.

Stable Return

Fonden är en multistrategifond som investerar både i aktier och ränteinstrument. 

Fonden skall i första hand skall ses som ett komplement till traditionella aktie- och räntefonder. Målsättningen för Stable Return är att ge en årlig avkastning som överstiger 4 procent och det till en risk, mätt som standardavvikelse, som understiger 3 procent. Avkastningen skall huvudsakligen skapas genom de bolag fonden investerar i snarare än genom exponering mot marknaden, något som också understryks av att nettoexponeringen i fonden ligger på en nivå nära noll procent. 

Genom aktiv allokering mellan tillgångslag och delmandaten har vi flexibilitet att hantera olika marknadsklimat. 

I en turbulent omvärld där de tre första levnadsåren präglats av pandemi, handelskrig och politisk turbulens har Nordic Cross Stable Return gett andelsägarna en avkastning sedan start på 22,6 procent, vilket motsvarar en årlig avkastning på 6,9 procent till en genomsnittlig risk som understiger 3 procent.

Sammantaget gör detta fonden till en av de bästa i sin klass i Morningstar (hedgefonder, multistrategi) såväl i år, som på 1 och 3 år. I denna länk finner ni en mer utförlig presentation av fonden och hur vi skapar avkastning under rådande marknadsklimat

Stable Return 3 år – Stabil tillväxt i turbulenta tider

Rapporter och kommentarer augusti 2020

Aug202020192018
Nordic Cross Total Return Bond Fund R1,30%1,90%3,73%%-1,47%
Nordic Cross Credit Edge A1,77%-0,60%7,97%-3,33%
Nordic Cross Stable Retur R3,83%18,55%5,40%-1,73%
Nordic Cross Small Cap Edge R5,43%15,43%2,87%6,27%
NCAM Balanserad I3,07%1,17%15,15%-2,89%

*Nordic Cross tog över förvaltningen mars 2019 från United Securities

Under bifogad länk finns rapporter och förvaltarkommentarer för samtliga Nordic Cross Fonder.

Inbjudan

Carneo Finans – SM i padel 2020 spelas 24 september

Turneringen är fullbokad och vi välkomnar varmt alla anmälda. Överskottet från anmälningsavgiften går till padelförbundets barn och ungdomssatsning. Om Folkhälsomyndigheten släpper på restriktionerna kommer vi öppna för flera anmälningar. 

Marknadskommentar för augusti månad

Det positiva humöret på världens börser fortsatte i oförminskad styrka med toppnoteringar på amerikanska teknikaktier i spetsen. Förhoppningar om positiv tillväxt 2021 och 2022 och löften om låga räntor gav förnyad riskaptit trots osäkerhet kring virusutveckling, arbetsmarknad och stimulansprogram. Röster har höjts från Frankrike, Spanien och Italien där man nu verkar utesluta hårda restriktioner om virusspridningen skulle eskalera under hösten. Den samlade bedömningen tycks vara att kostnaden för att stänga ner samhällen blev för hög och framtida restriktioner kommer att bli mer selektiva. Detta kan ju förstås bidra till att farhågorna inför en eventuell ytterligare aggressiv smittspridning minskar om vi slipper se lika dramatiska BNP fall som vi såg under årets andra kvartal. Riksbankens direktion har fattat beslut om att inleda köpen av företagsobligationer september 2020. Syftet med köpen är att hålla nere företagens finansieringskostnader och stärka Riksbankens förmåga att agera om kreditförsörjningen till företag försämras ytterligare till följd av coronapandemin. Amerikanska riksbanken (FED)ändrar inflationsmålet med innebörden att inflationen framöver ska ligga på i snitt 2 procent över tiden. Detta skulle innebära att om inflationen, som den gjort de senaste åren, legat under 2 procent så måste det följas av en period med inflation högre än 2 procent. Ett snyggt sätt för FED att signalera att räntan kommer vara låg länge även om inflationen skulle stiga i närtid.

Den svenska kronan stärktes under månaden mot den amerikanska dollarn och USD har nu fallit med nästan 18 procent mot den svenska kronan sedan i mars.

Svenska aktier mätt som SIXPRX steg med 3,7 procent. MSCI World steg med 6,5 procent. Ett svenskt statsobligationsindex sjönk med 0,5 procent.

/Magnus Nilsson, Förvaltare

Nordic Cross Asset Management AB startades 2016 tillsammans med Altorägda Carneo AB. Nordic Cross förvaltar idag fyra stycken alternativa fonder under en ESG policy. Bolaget ingår i Carneo-gruppen där också bl a Carnegie Fonder, C WorldWide Asset Management och OPM ingår.