Ansvarsfulla investeringar

En förutsättning för att skapa god avkastning

Nordic Cross erfarenhet är att det finns ett positivt samband mellan god avkastning för fonderna och ett välutvecklat hållbarhetsarbete i underliggande innehav. Utöver finansiella kriterier utgör därför miljö-, sociala- och bolagsstyrningsfaktorer (ESG) en självklar del i kapitalförvaltningen. För Nordic Cross förvaltare handlar det om en ambition att bidra till ett mer långsiktigt och transparent investeringsklimat där hänsyn till hållbarhetsfaktorer genomsyrar investeringsprocessen.

Företag förväntas idag ta hänsyn till ESG-faktorer och det finns normer etablerade för detta på global nivå såsom till exempel FN:s Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s Guiding Principles on Business and Human Rights. Dessa ger oss en grund att utgå ifrån när Nordic Cross förvaltare bevakar och analyserar företag såväl före en investering som under ägarperioden.

Nordic Cross fonder investerar i bolag som:

  • Främjar efterlevnad av internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och antikorruption
  • Tar ansvar för den negativa miljö- eller sociala påverkan dess produkter eller tjänster har på sin omvärld

Så jobbar vi

Nordic Cross har möjlighet att bidra till en mer hållbar utveckling genom våra investeringar.

Aktiva ägare

Nordic Cross tar ansvar genom att vara en aktiv ägare som både påverkar och stödjer de företag fonderna investerar i. Förvaltarna röstar på bolagsstämmor och påverkar genom bolagsdialoger.

Systematisk granskning

Med stöd av en oberoende leverantör genomför Nordic Cross en löpande och systematisk granskning av innehav (nuvarande och potentiella) utifrån våra investeringsriktlinjer.

En del av investeringsprocessen

ESG-relaterade frågeställningar utgör en stor och viktig del av investeringsprocessen, oavsett tillgångsslag, och bedöms alltid av våra förvaltare inför en eventuell investering.

Transparens

Det är Nordic Cross ambition att vara tydliga och transparenta mot våra kunder. Ett led i detta arbete är att underteckna det FN-stödda initiativet Principles for Responsible Investment (PRI) och årligen rapportera status och utveckling av fondernas hållbarhetsarbete.  

Resurser och organisation

Policyn för hållbara investeringar (återfinns i biblioteket längst ner på sidan) fastställs av CAAM Fund Services styrelse och ses över årligen eller vid behov. VD är ansvarig för att policyn är uppdaterad.

Nordic Cross har också tillgång till ett hållbarhetsråd som ansvarar för att policyn tillämpas och att bolag granskas så att de investeringar fonderna gör är i linje med gällande policy.

Genom en oberoende leverantör av granskningstjänster genomförs två gånger per år en screening av samtliga portföljinnehav. Potentiella innehav screenas också inför en eventuell investering.

Vi investerar inte i företag som är involverade i:

  • Kontroversiella vapen såsom biologiska och kemiska vapen, klustervapen, kärnvapen (innanför och utanför spridnings-avtalet), personminor, brandvapen samt vapen med vit fosfor eller utarmat uran
  • Kontroversiella produkter och tjänster såsom alkohol, cannabis, tobak, gambling och pornografi
  • Militär utrustning, tjänster och andra vapen
  • Fossila bränslen (kol, olja, gas) eller okonventionell utvinning av olja och gas i form av oljesand, skifferolja, och skiffergas samt utvinning i Arktis

Mer detaljerad information om ovan exkluderingar, inklusive gränsvärden, återfinns i dokumentarkivet nedan.

Kontakt

Anna Tropp

Head of Communications

+46 72 230 94 17

anna.tropp@carneoam.com