Ansvarsfulla investeringar

Nordic Cross syn på hållbarhet

Bolagets målsättning är att skapa långsiktigt god riskjusterad avkastning på det förvaltade kapitalet. Den övergripande målsättningen med ansvarsfulla investeringar och ägarstyrning är att agera på ett sätt som främjar förutsättningarna för en långsiktigt hållbar utveckling i de bolag som fonderna har investerat i för att bolagens värde, och därmed andelsvärdet för fonderna, långsiktigt utvecklas på bästa sätt i fondandelsägarnas gemensamma intresse. Bolaget anser därför att det i uppdraget från fondandelsägarna ingår att integrera väsentliga hållbarhets-relaterade risker och möjligheter i investeringsprocessen samt utöva ägarrollen på ett ansvarsfullt sätt. Detta synsätt avspeglas i Bolagets ersättningspolicy och i Bolagets ESG-policy som finns tillgängliga nedan.

Beaktande av negativa konsekvenser

Nordic Cross bedriver ett systematiskt hållbarhetsarbete och tar hänsyn till bl.a. hållbarhetsfaktorer och hållbarhetsrisker med hjälp av ett antal ESG-verktyg inom ramen för investeringsprocessen. Bolaget har dock beslutat att i dagsläget inte utge sig för att beakta investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer enligt art. 4 i SFDR. Skälet för detta är följande:

För att kunna bedöma investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser på hållbarhetsfaktorer behöver de negativa konsekvenser som uppstår i de investeringar som görs i fonderna och mandaten kunna genomlysas och mätas på ett tillförlitligt sätt. För att kunna genomföra sådana mätningar behöver det finnas standardiserade data från bl.a. portföljbolagen (t.ex. genom det arbete som för närvarande pågår inom IOSCO Sustainable Finance Network). Givet rådande brist på data, anser inte Bolaget att det kan mäta investeringarnas negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer på ett tillförlitligt sätt. Därutöver pågår inom EU ett arbete med att fastställa gemensamma detaljregler till SFDR. Inom ramen för detta arbete och efterföljande regelverk kommer de obligatoriska och frivilliga indikatorer som är relevanta och uppställs för att mäta negativa konsekvenser att fastslås.

Mot denna bakgrund och för att säkerställa att den information som förmedlas av Bolaget inte är missvisande eller vilseledande har Bolaget valt att avvakta med att ange att det beaktar investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. Bolaget följer utvecklingen på området och har för avsikt att beakta investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer så snart pålitliga mätningar kan göras och vederhäftig information kan lämnas.

Så jobbar vi

Nordic Cross har möjlighet att bidra till en mer hållbar utveckling genom våra investeringar.

Aktiva ägare

Nordic Cross tar ansvar genom att vara en aktiv ägare som både påverkar och stödjer de företag fonderna investerar i. Förvaltarna röstar på bolagsstämmor och påverkar genom bolagsdialoger.

Systematisk granskning

Med stöd av en oberoende leverantör genomför Nordic Cross en löpande och systematisk granskning av innehav (nuvarande och potentiella) utifrån våra investeringsriktlinjer.

En del av investeringsprocessen

ESG-relaterade frågeställningar är en integrerad del av investeringsprocessen, oavsett tillgångsslag, och bedöms alltid av våra förvaltare inför en eventuell investering.

Transparens

Det är Nordic Cross ambition att vara tydliga och transparenta mot våra kunder. Ett led i detta arbete är att underteckna det FN-stödda initiativet Principles for Responsible Investment (PRI) och årligen rapportera status och utveckling av fondernas hållbarhetsarbete.  

Resurser och organisation

Policyn för hållbara investeringar (återfinns i biblioteket längst ner på sidan) fastställs av CAAM Fund Services styrelse och ses över årligen eller vid behov. VD är ansvarig för att policyn är uppdaterad.

Nordic Cross har också tillgång till ett hållbarhetsråd som ansvarar för att policyn tillämpas och att bolag granskas så att de investeringar fonderna gör är i linje med gällande policy.

Genom en oberoende leverantör av granskningstjänster genomförs två gånger per år en screening av samtliga portföljinnehav. Potentiella innehav screenas också inför en eventuell investering.

Vi investerar inte i företag som är involverade i:

  • Kontroversiella vapen såsom biologiska och kemiska vapen, klustervapen, kärnvapen (innanför och utanför spridnings-avtalet), personminor, brandvapen samt vapen med vit fosfor eller utarmat uran
  • Kontroversiella produkter och tjänster såsom alkohol, cannabis, tobak, gambling och pornografi
  • Militär utrustning, tjänster och andra vapen
  • Fossila bränslen (kol, olja, gas) eller okonventionell utvinning av olja och gas i form av oljesand, skifferolja, och skiffergas samt utvinning i Arktis

Mer detaljerad information om ovan exkluderingar, inklusive gränsvärden, återfinns i Bolagets ”Policy för ansvarsfulla investeringar och principer för aktieägarengagemang”.

Kontakt