Fördel flexibla fonder

Samtliga Nordic Cross fonder har klarat sig bra under Corona krisen och har fortsatt starkt under juli månad. Dessutom är tre av fem fonder nära eller över sin historiskt högsta kurs. Marknadsläget är fortsatt osäkert trots överraskande bra Q2 rapporter och det finns påtaglig risk att hösten blir turbulent. Det är således fortfarande fördel och av stor vikt att ha flexibilitet i förvaltningen för att snabbt kunna anpassa fonderna till förändrade marknadsförutsättningar. Vi ser med tillförsikt på framtiden.

En viktig milstolpe för oss på Nordic Cross är att två av våra fonder fyller tre år under augusti månad. Mer om det längre fram. 

Inbjudan

Carneo Finans – SM i padel 2020 spelas 24 september

Vi är glada och se att så många vill delta, det finns platser kvar och sista anmälningsdag är 10 sep.

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och har minskat antalet deltagare för att säkerställa att vi inte överskrider 50 personer i lokalen. 

Rapporter och kommentarer juli 2020

Juli202020192018
Nordic Cross Total Return Bond Fund R0,93%0,6%3.73%-1,47
Nordic Cross Credit Edge A0,21%-2,33%7.97%-3,33
Nordic Cross Stable Return R3,13%15,38%5,40%-1,73
Nordic Cross Small Cap Edge R6,23%9,49%2,87%6,27%
NCAM Balanserad I0,91%-1,85%15,15%*-2,89%

*Nordic Cross tog över förvaltningen mars 2019 från United Securities

Under bifogad länk finns rapporter och förvaltarkommentarer för samtliga Nordic Cross Fonder.

Marknadskommentar

Risksentimentet var överlag positivt med stöd från ledande indikatorer som nu studsar upp från låga nivåer. Trots den rekordsvaga BNP siffran i USA för det andra kvartalet som visade på att ekonomin hade krympt med drygt 9 procent så hämtade sig aktiemarknaden snabbt efter en initial sättning. S&P 500 stängde månaden på plus 5,5 procent. Optimisterna tar fortsatt fasta på en snabb återhämtning av den ekonomiska tillväxten trots att kurvorna för virusutvecklingen just nu pekar åt fel håll i stora delar av världen. Företagsrapporterna både i USA och Sverige har till stor del överraskat positivt med de stora amerikanska tech bolagen i spetsen vilket i allra högsta grad har bidragit till den allmänna positivismen.

Under juli steg svenska aktier mätt som SIXPRX med 4,1 procent. MSCI World steg med 4,7 procent. Ett svenskt statsobligationsindex var oförändrat.

Blickar vi framåt så finns det en hel del positiva och negativa faktor som lär påverka risksentimentet. Det positiva består till stor del av de finans- och penningpolitiska åtgärder som har vidtagits och som har tryckt ner det globala ränteläget till mer eller mindre noll. EU-länderna nådde under månaden en uppgörelse om en finansiering av stödfonden på 750 miljarder Euro. Även i USA fortsätter diskussioner om ytterligare stimulanser i form av checkar till hushåll samt en eventuell förlängning av det utökade arbetslöshetsunderstödet. De mer pessimistiska tongångarna tar fasta på den tilltagande virusspridningen, utökade restriktioner och en mer utdragen återgång till någon form av normalläge. Om demokraternas Joe Biden skulle vinna hösten presidentval i USA så lär debatten om skattehöjningar ta fart. Investmentbanken Goldman Sachs uppskattar ett vinsttapp under 2021 på 12 procent om delar av 2018 års skattereduktioner skulle återställas.

Vi förväntar oss fortsatt hög rörlighet för riskfyllda tillgångar i och med den stora osäkerhet som trots allt råder.

/Magnus Nilsson, Förvaltare

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fonderna Nordic Cross Stable Return, Nordic Cross Total Return Bond Fund, Nordic Cross Small Cap Edge samt NCAM Balanserad får använda derivat. Fonden Credit Edge förvaltas av CAAM Fund Services under varumärket Nordic Cross är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Fonden får använda derivat. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida www.nordiccross.com.

Nordic Cross Asset Management AB startades 2016 tillsammans med Altorägda Carneo AB. Nordic Cross förvaltar idag fyra stycken alternativa fonder under en ESG policy. Bolaget ingår i Carneo-gruppen där också bl a Carnegie Fonder, C WorldWide Asset Management och OPM ingår.