Nordic Cross Bull

En aktiefond som ger stor exponering mot den svenska börsen

Information 3 april 2023

Från och med den 3 april 2023 förvaltas Nordic Cross Bull av Carnegie Fonder under namnet Carnegie Bull.

För frågor om ovanstående vänligen kontakta info@nordiccross.com.

27 februari 2023

Information om överlåtelse av förvaltning

CAAM Fund Services AB (CAAM) har ingått avtal med Carnegie Fonder AB (Carnegie Fonder) om överlåtelse av förvaltningen av Nordic Cross Bull och Nordic Cross Bear. CAAM har ansökt och erhållit Finansinspektionens tillstånd till överlåtelsen av förvaltningen och den verkställs den 1 april 2023. Denna dag kommer Carnegie Fonder att överta förvaltningen och bli ny förvaltare för fonderna som då även byter namn till Carnegie Bull och Carnegie Bear. Ansvarig förvaltare kommer även fortsättningsvis att vara Emil Nordström.

Befintliga andelsägare som inte önskar övergå som andelsägare i Carnegie Bull och Carnegie Bear har möjlighet att lösa in sina andelar före den 1 april 2023 utan kostnad.

Samtliga andelsägare i fonderna kommer att erhålla mer utförlig information avseende de förändringar som planeras i den legala underrättelse som skickas ut av Carnegie Fonder brevledes.

Vid frågor, kontakta Mathias Wallerström på mathias.wallerstrom@carneoam.com.

Nordic Cross Bull är en aktiefond som lämpar sig för den investerare som tror att den svenska börsen kommer ha en stark utveckling under en kortare period.

Fondens målsättning är att dagligen, före förvaltningskostnader och transaktionsavgifter, ge en utveckling som uppgår till cirka 150 procent av utvecklingen för OMX Stockholm 30 ESG Responsible Gross Index.

Notera att fonden värderas och dess hävstång justeras dagligen omkring klockan 16.00 och inte vid börsens stängning klockan 17.30.

För mer information om hur Bolaget och fonden förhåller sig till SFDR, till exempel beaktande av negativa konsekvenser, se avsnittet ”ansvarsfulla investeringar”.

Artiklar

Förvaltarbrevet.com om Nordic Cross Bull

Observera att fondens avkastningsdata nedan ej är justerad för eventuell inflation