NCAM Balanserad

En blandfond som erbjuder aktiv allokering

Om fonden

NCAM Balanserad är en alternativ blandfond som investerar i både aktieinstrument och derivat. Portföljen består av ca 50 procent (± 20 procentenheter) aktier, vilka utgörs av indexfonder med huvudsakligen global inriktning i syfte att åstadkomma en tillfredsställande riskspridning. Resterande del investeras i räntebärande tillgångar samt absolutavkastande strategier.

Målsättningen över tid är att genom aktiv allokering överträffa avkastningen i ett index bestående av 50 procent T-Bonds (ett passivt index som speglar värdeutvecklingen av den utestående stocken av svenska statsobligationer) samt 50 procent SIX PRX (ett brett aktieindex som följer utvecklingen på den svenska aktiemarknaden).

Information till fondandelsägare april 2021

NCAM Balanserad har erhållit medgivande från Finansinspektionen i Luxemburg att byta fondbolag. Det innebär att fonden kommer att flytta från SEF SICAV till en nystartad fond hos SEB Prime Solutions.

NCAM Balanserad kommer även fortsättningsvis att ha samma förvaltare och förvaltas med samma förvaltningsstrategi och behålla nuvarande riskprofil.

Fonden kommer att ha oförändrad förvaltningsavgift och behålla samma ISIN för respektive andelsklass. Fonden kommer också att behålla sin avkastnings- och NAV-historik. I samband med flytten är fonden stängd för handel mellan den 26 och 30 april 2021. Fondens tillgångar flyttas till den nya fonden med NAV per den 30 april 2021. Första handelsdag efter flytt är den 3 maj 2021.

För mer information om hur Bolaget och fonden förhåller sig till SFDR, till exempel beaktande av negativa konsekvenser, se avsnittet ”ansvarsfulla investeringar”.

Fonden hette tidigare Ascensus Balanserad och förvaltas under namnet NCAM Balanserad sedan den 1 mars 2019.

Månadsrapporter

Fondfakta


NamnNCAM Balanserad

Startdatum4 april 2013
(förvaltningen övertogs av Nordic Cross 1 mars 2019)

ISINA: LU0909031360
I: LU090903152

ValutaSEK

FondbolagFundRock Management Company S.A.

Fast avgiftA: 1,6 %
I: 1,7 %

Legal strukturUCITS IV, Luxembourg

Risk4 (av 7)

Klassificering enligt SFDRArtikel 8 - Fonden främjar bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper