Credit Edge

Information 3 oktober 2022

Från och med den 3 oktober 2022 förvaltas Nordic Cross Credit Edge av Carnegie Fonder under namnet Carnegie Credit Edge.

UNDERRÄTTELSE TILL ANDELSÄGARNA I CREDIT EDGE

Information om överlåtelse av förvaltning och ändrade fondbestämmelser

CAAM Fund Services AB (CAAM) har ingått avtal med Carnegie Fonder AB (Carnegie Fonder) om överlåtelse av förvaltningen av specialfonden Credit Edge. CAAM har ansökt och erhållit Finansinspektionens tillstånd till överlåtelsen av förvaltningen och den verkställs den 3 oktober 2022. Denna dag kommer Carnegie Fonder att överta förvaltningen och bli ny förvaltare för Fonden som då även byter namn till Carnegie Credit Edge. Ansvarig förvaltare kommer även fortsättningsvis att vara Emil Nordström.

I samband med övertagandet av förvaltningen av Fonden har Carnegie Fonder ansökt och erhållit Finansinspektionens godkännande att ändra Fondens fondbestämmelser.

Utöver att fonden byter förvaltare, namn och får nya bryttider är nedanstående ändringar för dig som kund viktiga att känna till:

  • Ett tillägg görs innebärande att Fonden även kan placera i banker och bolag vars emitterade instrument är upptagna till handel eller föremål för regelbunden handel på en reglerad marknad eller handelsplattform (MTF) i Sverige, Finland, Norge och Danmark.
  • Ett tillägg görs innebärande att den maximala prestationsbaserade avgiften sätts till 2,5 procent minskat med andelsklassens fasta avgift. Vidare ändras den maximala prestationsbaserade avgiften till 20 procent av överavkastningen. Konsekvensen för andelsägarna är att det införs ett tak på den prestationsbaserade avgiften, vilket inte har funnits tidigare.
  • Ansvarsbegränsningen utvidgas med ett avsnitt som reglerar det fall att förvaringsinstitutet förlorar finansiella instrument som förvaras hos förvaringsinstitutet eller depåbank. Skrivningen motsvarar den som finns i fondbestämmelserna för övriga fonder som Carnegie Fonder förvaltar.

Befintliga andelsägare som inte önskar övergå som andelsägare i Carnegie Credit Edge har möjlighet att lösa in sina andelar före den 3 oktober 2022 utan kostnad.

Samtliga andelsägare i Fonden kommer att erhålla mer utförlig information avseende de förändringar som planeras i den legala underrättelse som skickas ut av Carnegie Fonder brevledes.

Vid frågor, kontakta Carl Berg på telefon +46 70 634 20 43 eller mail carl.berg@carneoam.com.